Regulamin

Regulamin portalu internetowego MMAnews.pl

§1 Definicje
1.1. Administrator – należy przez to rozumieć administratora portalu oraz administratora danych osobowych
1.2. Użytkownik – należy przez to rozumieć zarejestrowaną przez Administratora osobę korzystającą z forum lub portalu
1.3. Konto Użytkownika – należy przez to rozumieć konto w systemie informatycznym umożliwiające dokonywanie wpisów na forum oraz portalu, do którego dostęp jest uzależniony od podania danych rejestrowych.

§2 Rejestracja użytkownika
2.1. Dokonywanie przez Użytkownika wpisów na forum lub portalu wymaga rejestracji u Administratora.
2.2. Zarejestrowanie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§3 Ochrona danych osobowych
3.1. Podając dane osobowe niezbędne do rejestracji, Użytkownik równocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.
3.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 1997 z późn. zm.) oraz ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do udostępniania forum i portalu.
3.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo wnoszenia o ich uzupełnienie, zmianę lub usunięcie. Wniosek o usunięcie danych osobowych jest równoznaczny z wnioskiem o likwidację Konta Użytkownika.
3.4.Gromadzone przez portal dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.

§4 Zasady korzystania z portalu. Odpowiedzialność prawna.
4.1. Korzystanie z portalu (w tym forum) jest bezpłatne.
4.2. Administrator zastrzega sobie prawo, iż część oferowanych przez niego usług na portalu lub forum może być odpłatna – informacja o odpłatności danej usługi wraz z odpowiednim cennikiem dostępna jest na stronie www umożliwiającej dostęp do danej usługi.
4.3.. Odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez Użytkownika na forum lub portalu ponosi wyłącznie Użytkownik.
4.4. Treści lub inne materiały umieszczane przez Użytkownika na forum lub portalu nie mogą:
4.4.1) Naruszać powszechnie obowiązujących norm prawnych,
4.4.2) Godzić w dobra osobiste,
4.4.3) Naruszać praw autorskich bądź innych praw na dobrach niematerialnych,
4.4.4) Naruszać zasad współżycia społecznego bądź dobrych obyczajów,
4.4.5) Stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.
4.5. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści lub innych materiałów umieszczonych przez Użytkownika na forum lub portalu, jednak ma prawo zastosowania środków regulaminowych w przypadku, gdy stwierdzi niezgodność tych materiałów lub treści z zasadami portalu.
4.6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień regulaminu, Administrator ma prawo:
4.6.1) tymczasowo lub definitywnie usunąć treści lub inne materiały umieszczone przez Użytkownika na forum lub portalu,
4.6.2) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
4.6.3) zablokować Konto Użytkownika na czas nieokreślony,
4.6.4) skasować Konto Użytkownika.
w zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
4.7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zlikwidować Konto Użytkownika. Likwidacja Konta Użytkownika może być równoznaczna z usunięciem jego wpisów.
4.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub przerwę
w działalności portalu z przyczyn technicznych, informatycznych lub z powodu działania siły wyższej.
4.9. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: info@mmanews.pl
4.10. Korzystanie z materiałów umieszczonych na portalu i forum przez Użytkowników oraz przez osoby niezarejestrowane jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem art. 25, 34 i 35 ustawy.
1. Portal i forum oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Administratora, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które portal dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
4.11.Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w poprzedzającym ust., a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne -chyba, że na podstawie odpowiedniego pisemnego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony lub Administratora i za wyznaczoną opłatą.
4.12.Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w portalu lub forum wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
4.13. Użytkownik udziela Administratorowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych, nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu konta Użytkownika.

§5 Postępowanie reklamacyjne
5.1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą podjętej wobec niego decyzji albo innych kwestii związanych z prowadzeniem forum lub portalu.
5.2. Reklamacje składa się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5.4. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin biegnie od dnia ich przekazania przez wnioskodawcę.

§6 Postanowienia końcowe

6.1. Administrator ma prawo zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w terminie 3 dni od ich opublikowania.
6.2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik ma prawo likwidacji Konta Użytkownika.
6.3.W sprawach nienormowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.